Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Ald Barrahûs Keuken Húskeamer Pronkkeamer Molkenkelder Bûthús Skuorre It Frysk Boerespul It Frysk Boerespul 1 Soldaet fan Barrahûs Fanút de trein Lyts soldaetsje Wolkom op de pleats Kontakt Links 

Soldaet fan Barrahûs

Aan de Soldaat van Barrahûs is een sage verbonden die zich afspeelde op de boerderij.

Soldaat van barrahusMUSEUMBOERDERIJ ALD bARRAHUS