Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Ald Barrahûs Keuken Húskeamer Pronkkeamer Molkenkelder Bûthús Skuorre It Frysk Boerespul It Frysk Boerespul 1 Soldaet fan Barrahûs Fanút de trein Lyts soldaetsje Wolkom op de pleats Kontakt Links 

Pronkkeamer

pronkkamer

In het voorhuis is de pronkkamer, waar men het gevoel krijgt even voornaam te zijn.MUSEUMBOERDERIJ ALD bARRAHUS