Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Agenda Open Ald Barrahûs Keuken Húskeamer Pronkkeamer Molkenkelder Bûthús Skuorre It Frysk Boerespul It Frysk Boerespul 1 Soldaet fan Barrahûs Fanút de trein Lyts soldaetsje Wolkom op de pleats Kontakt Links 

Open

open

OPEN: ZATERDAG 18 MEI 2019 10:00 -16:00 UURENTREE: 5 EUROBREDYK 288912 CD LEEUWARDENMUSEUMBOERDERIJ ALD bARRAHUS