Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Ald Barrahûs Keuken Húskeamer Pronkkeamer Molkenkelder Bûthús Skuorre It Frysk Boerespul It Frysk Boerespul 1 Soldaet fan Barrahûs Fanút de trein Lyts soldaetsje Wolkom op de pleats Kontakt Links 

Lyts soldaetsje

De miniatuur, Soldaat van Barrahûs is te koop voor € 25,00.

Soldaat van barrahusMUSEUMBOERDERIJ ALD bARRAHUS