Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Ald Barrahûs Keuken Húskeamer Pronkkeamer Molkenkelder Bûthús Skuorre It Frysk Boerespul It Frysk Boerespul 1 Soldaet fan Barrahûs Fanút de trein Lyts soldaetsje Wolkom op de pleats Kontakt Links 

Bûthús

De boerderij betreft een functionerend agrarisch bedrijf opBarrahûs.(Leeuwarden)

stalMUSEUMBOERDERIJ ALD bARRAHUS